Anul: 2016 – 2017

Editor: Complexul Muzeal
               Bistrița-Năsăud
ISSN: 1222-5096

Carol KACSÓ
Vasele-strecurătoare fără fund ale culturii Suciu de Sus
Die bodenlosen Siebgefäße der Suciu de Sus-Kultur

Die bodenlosen Siebgefäße der Suciu de Sus-Kultur

(Zusammenfassung)

Der Verfasser legt die bodenlosen Siebgefäße vor, die in den Siedlungen der Suciu de Sus-Kultur entdeckt wurden. Solche Gefäße sind im Gebrauch mit unterschiedlicher Intensität in verschiedenen Teilen Euroasiens, in mehreren kulturellen Landschaften, vom Neolithikum bis zur römi­ schen Kaiser- und frühen Völkerwanderungszeit.  Einige Forscher halten diese Gefäße für die Glutdeckel/Feuerstülpen, andere betrachten sie als Geräte in Zusammenhang mit der Milchver­ arbeitung bzw. Käseherstellung oder zur Gewinnung des Haselnußöls. Ihre Deutung bleibt noch fraglich.


Marius ARDELEANU
Surse literare privind existența armurii de tip linothorax
Ancient literary sources and the existence of linothorax type of armor

Surse literare privind existența armurii de tip linothorax

(Rezumat)

în antichitate, grecii, referindu-se la orice tip de armură, indiferent de compoziția ei, foloseau cuvântul thorax (OtüpaÇ), care în traducere ad literam însemna „piept’. Acest cuvânt, cu referire la diferite tipuri de protecții de corp, în special cele metalice, este în mod normal interpretat, ca și „armură”, „cuirasă” sau „platoșă”. Ca urmare, cuvântul linothorax (ÀivoOœpaÇ), s-ar putea traduce prin „armură din pânză de in”. Spre deosebire de alte tipuri de armuri (de exemplu cele din metal), nici o armură de tip linothorax nu a supraviețuit până în zilele noastre. însă existența ei este atestată de numeroase surse literare și vizuale. în acest articol autorul a dorit să sintetizeze totalitatea surselor scrise care ne oferă dovezi ale existenței armurii din pânză din in (linothorax) în perioada antică. Cel mai devreme termenul de linothorax apare menționat în lliada lui Homer, apoi aceste informații sunt apoi reluate de alți comentatori antici (Pliniu cel Bătrân, Strabo) sau în poezii (Alceu, Sofocle, Platon), oracole (oracolul din Delphi), lexicoane, liste de cuvinte sau lucrări gramaticale. în total cuvântul linothorax a fost identificat ca fiind utilizat de 41 de ori de către 14 autori și 13 anonimi. Numărul surselor literare antice care atestă acest tip de armură este însă mult mai mare, acest tip de armură fiind descrisă uneori de autorii antici și cu termenii deun thorax realizat din in …”. Este cazul unor astfel de armuri și piese de echipament militar depuse în temple și sanctuare (de exemplu, la templul din Olimpia, Delos sau templul lui Apollo din Gryneion au fost depuse, ca ofrandă, astfel de tipuri de armuri). Adunate per total, există 65 de referiri distincte făcute de peste 40 autori antici care atestă explicit existența unei tip de armuri realizată din pânză din in. Conform surselor literare antice armura de tip linothorax era răspândită în întreg bazinul mediteraneean din zona estică a ei până în Peninsula Iberică la populații diverse precum egiptenii, asirienii, fenicienii, perșii, grecii, macedoneenii, halibii, etruscii, smaniții, lucani, romanii, nubienii și lusitanii.

Ancient literary sources and the existence of linothorax type of armor

(Abstract)

In antiquity, the Greeks, referring to any  type of armor, whatever their composition, used the word thorax  (Oujpaț), which ad literam meant “chesf. This word, referring to different types of body protections, especially metal, is usually interpreted as “armor”, “hauberk” or “breastplate”. As a result, the word linothorax (ÀivoOœpaÇ) could be translated as “linen cloth armor”. Unlike other types of armor (such as metal), no linothorax armor  has survived to this day. But its existence is proven by many literary and visual sources. In this article, the author wanted to synthesize all the written sources that give us evidence of the existence of linothorax armor during the ancient period. The earliest term linothorax appears in Homer’s Iliad, then this information is used by other ancient authors (Pliny the Elder, Strabo) or in poems (Alceu, Sofocle, Platon), oracles (Delphi oracle), lexicons, word lists or grammatical works. In total, the word linothorax was identified as being used 41 times by 14 authors and 13 anonymous. However, the number of ancient literary sources attesting this type of armor is much higher, sometimes has been described by ancient authors with the words „… a thorax made from linen…”. It is the case of such armours and pieces of military equipment from temples and sanctuaries (for example, in the temple of Olimpia, Delos or in the temple of Apollo in Gryneion such types of armor have been deposited as a offering for the gods). Gathered in total, there are 65 distinct references made by over 40 ancient authors who explicitly attest to the existence of a type of armor made of linen cloth. According to ancient literary sources, the linothorax armor was spread throughout the Mediterranean basin from its eastern area to the Iberian Peninsula to various  populations  such as  the Egyptians, Assyrians, Phoenicians, Persians, Greeks, Macedonians, Etruscans, Lucans, Romans, Nubians  and Lusitans.


Horațiu COCIȘ
Watchtowers and burgus-type structures reflected in Roman epigraphic sources (1st-3rd century A.D.).
Turnuri de supraveghere și structuri de tip burgus în sursele epigrafice romane (sec. I-III e.n.)

Turnuri de supraveghere și structuri de tip burgusîn sursele epigrafice romane (sec. I-III e.n.)

(Rezumat)

Prezentul studiu își propune o sistematizare și o analiză a surselor epigrafice romane care menționează construcția sau existența turnurilor de supraveghere și a structurilor de tip burgus din cadrul frontierei Imperiului. Utilizând un spectru geografic larg, din Numidia și până în Pannonia, studiul și-a propus evidențierea terminologică, structurala și funcțională a diferenței dintre cele două fortificații minore existente în cadrul oricărei fron­ tiere non-liniare, turres și burgi, demostrând într-o măsură relativă că acești termeni se referă în majoritatea cazurilor la entități structurale distincte, cu rol propriu în mecanismul limes-ului


Dan DANA
De nouveau sur le miroir d’Ilişua avec l’inscription «Bonjour, madame !»:une autre pièce issue du même atelier
Din nou despre oglinda de la Ilişua cu inscripţia „Doamna mea, salutare!”: o altă piesă produsă de acelaşi atelier

Din nou despre oglinda de la Ilișua cu inscripția „Doamna mea, salutare!”: o altă piesă produsă de același atelier

(Rezumat)

Un capac de oglindă descoperit într-una din clădirile praetorium-M castrului auxiliar de la Arcobara\Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud), publicat în această revistă în 2015, poartă o inscripție de două linii în greacă (echivalent al formulei Ave dominai dispusă sub două păsări. Un alt disc de plumb, provenind de la Ostrov (jud. Constanța), deci de la Durostorum, ublicat de curînd, reprezintă un tip ușor diferit produs fără urmă de îndoială de același atelier dintr-o provincie elenofonă. Ambele discuri, separate de un fir median, prezintă în registrul superior doi fazani dispuși în mod sime­ tric, după un model identic, iar dedesubt o inscripție în greacă ; perle sînt așezate simetric în cele două registre. Formula oglinzii de la Ostrov este „Frumoasei doamne”. Cele două oglinzi, oferite unor soții de militari (un ofițer auxiliar și un legionar), dovedesc circulația unor obiecte de calitate, inscripționate sau nu, la o scară regională.


Corneliu GAIU
Plumburi romane din castrul de la Ilișua
Des plombs romains du camp d’Ilișua

Des plombs romains du camp d’llișua

(Résumé)

A côté des nombreuses traces qui prouvent la présence des artisans et des ateliers pour le travail du bronze et du fer, dans le castrum romain d’llișua les fouilles ont mis en lumière des objets en plomb, preuve du traitement de ce métal. A côté des rebuts et des déchets qui soutiennent l’hy­ pothèse d’un atelier pour le travail du plomb, nous nous trouvons dans le castrum quelques objets fait de ce matériel : un chandelier à basin ouvert (PI.1.4-6), des rames et des couvercles pour les miroirs (PI. II. 1-3), des ponds (PI. V. 1.4), un couvercle d’un pot (PI. II.4), une pièce d’armememnt, plumbata (PI. III.1), la plupart parus dans des contextes claires, provenant de la seconde moitié du IIe siècle et de la première moitié du IIIe siècle.


Radu ZĂGREANU
O statuetă din teracotă de epocă romană de la Budești (jud. Bistrița-Năsăud)
A Roman age terracotta statuette from Budești (Bistrița-Năsăud county)

A Roman age terracotta statuette from Budești (Bistrița-Năsăud county)

(Summary)

In the collection of the school museum from Budești (Budești commune, Bistrița-Năsăud county) we have identified a terracotta statuette with the representation of a Roman deity. Thus, the artifact was discovered in 1965 by student Filip Olimpia during a hike with the school, at the point “Țigla lui Mândru lonaș”, in the plowed field.  The dimensions of the statuette are as follows: height -14.5 cm, base width – 4.5 cm.  The statuette is made of a fine, orange-brownish paste. The artifact presents a male character wearing a bardocuccullus that covers the entire body to the knees. The face of the character is a distinctive one, looking like a teenager, his eyes are distinctive, with marked eyeballs, his nose is large, slightly damaged on the left, the lips are sketched out briefly, and under his hood one distinguishes slightly his curly hair that falls on his shoul­ ders, the straight, rigid neck giving the feeling of stiffness. The pointy hood (cucullus) is slightly inclined to the left, and its top is flattened. The cloak descends and covers the entire body, except the genital area. The hood and the cloak are held by two fibulae (?) rendered in the form of well-shaped protrusions that hold one side and the other of the garment. From there starts a separating channel suggesting the two sides of the cloak, which opens in the hip area so that the phallic member of the character is shown very suggestively. The sexual organ of the deity is exaggerated, reaching to the level of the foot. Underneath his cloak, the feet are distinguished, without clear details of the type of footwear worn, they seem to be simple calcei. The back of the statuette is finished, but it has a transversal break that existed when the artifact has been discovered, and inside it there are either ceramic fragments fallen inside or possibly seeds that cause the statuette to emit a rattling sound, like Risi type statuettes. The divinity is post­ ed on a 4.5 X 3 cm quadrangular base, rendered by a bottom channel, with a concave fixing hole of 3 x 2.5 cm underneath.  Because of the lack of certain attributes it is difficult to clearly determine what deity it is. We tend to identify the statuette as a representation of a Genius Cucullatus, based on the clear presence of bardocucullus. As for the ithyphallic-type representations of the god Telesphorus, it should be emphasized that this attribute is a secondary one. The most eloquent analogies for the analyzed statuette are two anthropomorphic oil lamps from Ampelum.  Regarding the place of discovery of the statuette, monetary and ceramic discoveries converge to the idea of the existence of at least one Roman archaeological site in the area, most likely a rural settlement. The functionality of the statuette must be related to the religious pantheon of the rural world of the province Dacia. A. Antal considers the cult of these divinities as a cult of personal valences, rather than an official cult. It is also considered to be related to the idea of protecting children, marking a stage of their passage from childhood to adolescence, statuettes of this type being extremely rare in Dacia, all coming from domestic environments. However, the presence of the ithyphallic representation also suggests certain connotations related to the cult of fecundity and fertility.


Corneliu GAIU
Mortaria din castrul roman de la Ilișua
Les mortiers de camp romain d’Ilișua

Les mortiers de camp romain d’llișua

(Résumé)

Travaillés en différentes pâtes, certains en pâte fines, avec des murs fins, sans l’impression des fragments de» quartz à l’intérieur, ils ont proba­ blement été utilisé à l’étalage des produits ou à la conservation des produits laitiers, d’autres en pâte plus grossière, avec des gros murs et les bords larges de 5-7 cm, des petites pierres et fragments rocheux à l’intérieur, la mortaria de Ilișua surprennent par le grand nombre des récipients présent dans le camp comme dans l’espace civil, pour l’usage des soldats et de la population civile. La plupart sont produites dans l’ateliers locaux, les noms des potiers étant marqués sur les bords des pots. Aux noms déjà connus de Claudius Donitius Evarestus et de Valerius Lucius Rufus, confirmés par des nouveaux tampons, s’ajoutent un Cl(audius) lanu(arius) et deux tampons à l’inscription RFVI.


Mihai Florin HASAN
Familia nobiliară de Şintereag [Somkerek] și evoluția acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] B. Întregiri genealogice 1382-1526. [II]
The royal Somkerek family and their evolution from the end of the Angevin era to the Jangellons’ time (XIV-XVI centuries). B. Family tree 1382-1526. [II]

The royal Somkerek family and their evolution from the end of the Angevin era to the Jangellons’ time (XIV-XVI centuries) B. Family tree 1382-1526.

(Abstract)

The study is the second part of a wider study devoted to the noble family of Șintereag, this part trying to complete the genealogy of the family, but especially to offer, I think, the dynamics of a noble family marriages over a century kneading of social, especially political, military and economic history of Hungarian kingdom confronted with the danger of permanent extinction, standing in front of an aggressive emerging country, as was the Ottoman state. Family of Șintereag tried to consolidate its heritage also through marriages, especially in a succesion of generations, in its consistent three branches.


Mihai Florin HASAN
Familia nobiliară de Șintereag [Somkerék] și evoluția acesteia de la finalul epocii angevine până în timpul jagellonilor [secolele XIV-XVI] C. Limitele puterii: 1391-1430. Funcții, itinerarii, familiari și slujitori. Cazul lui Anthonius Erdélyi. [III]
The royal Somkerek family and their evolution from the end of the Angevin era to the Jangellons’ time (XIV-XVI centuries). C. Restrictions on power 1391-1430. Positions, itineraries, acquaintances, and servants. The case of Anthonius Erdélyi. [III]

The royal Somkerek family and their evolution from the end of the Angevin era to the Jangellons’ time (XIV-XVI centuries)  C. Restrictions on power 1391-1430. Positions, itineraries, acquaintances, and servants.The case of Anthonius Erdélyi

(Abstract)

The study represents the third part of a wider study devoted to the noble kindred of Șintereag; this part is a case study trying to identify the famili are sand famuli of the one particular member of the family (Anthonius Erdélyi), but especially to capture the dynamics of a noble sittineraries over a time of 4 decades in the service of one special magnate (Nicolaus of Gara) and king-emperor of the Hungarian kingdomand Holy Roman Empire, Sigismund of Luxemburg.


SIMON Zsolt
Vigesima din Bistrița în Evul Mediu
La vigesima de Bistrița au Moyen-âge

La vigesima de Bistrița au Moyen-âge

(Résumé)

Dans la Transylvanie du Moyen-âge, il y avait des offices vigésimales (nommés tricésimale avant la reforme financière de 1467), c’est-à-dire des institutions qui administraient les revenus des douanes du commerce extérieur: Brașov, Sibiu et Bistrița. L’histoire du Moyen-âge des premiers deux offices a été amplement décrite par les historiens, spécialement par Radu Manolescu, Zsigmond Pâl Pach et Maria Pakucs-Willcocks. Le passé de la vigésima de Bistrița a suscité en moindre mesure l’intérêt des historiens, probablement découragés par l’absence des registres douaniers, contrairement au cas de Brașov et de Sibiu.  La présente étude, écrits dans l’intention de combler cette lacune, nous exposons l’histoire de cet office décrivant et analysant l’administration et les revenus de la douane de Bistrița. Nos sources principales ont été les diplômes, les lettres et les comptes, gardées dans l’archive de la ville de Bistrița. Nous nous sommes également appuyé sur les sources historiques des archives de Sibiu et de Brașov (car les trois offices vigésimales ont souvent été subordonné à ces deux villes).


Anton E. DÖRNER
Geneza și primele decenii de evoluție a Curții princiare din Transilvania
Die Entstehung und Entwicklung des Fürstenhofes in den ersten Jahrzehnten in Siebenbürgen

Geneza și primele decenii de evoluție ale curții princiare din Transilvania

(Rezumat)

Moartea regelui maghiar loan I (1540) a declanșat o criză profundă care a dus la dezintegrarea Ungariei în trei teritorii distincte: partea de vest și de nord cu Slovacia, Slovenia și Croația rămân sub stăpânirea habsburgica; centrul transformat în pașalâc, iar Transilvania devine un principat autonom sub suzeranitate turcească. Țara a fost încredințată spre conducere reginei Isabella și fiului ei recent născut loan Sigismund. Ei își fixează reședința in palatul din Alba Iulia pe care o transforma într-o adevărată capitală a Transilvaniei întemeind aici o curte princiară care va deveni cunos­ cută în numai trei decenii în toata Europa.

Die Entstehung und Entwicklung des Fürstenhofes in den ersten Jahrzehnten in Siebenbürgen

(Zusammenfassung)

Der Tod des ungarischen Königs Johannes I. (1540) löste eine tiefe Krise aus, die zum Zerfall Ungarns in drei unterschiedliche Landesteile führte: das nördliche und das westliche Gebiet mit der Slowakei, mit Slowenien und Kroatien blieb unter habsburgischer Herrschaft, der zentrale Teil wurde in ein Paschalik verwandelt und Siebenbürgen wurde zu einem autonomen Fürstentum unter türkischer Suzeränität. Das Land wurde der Königin Isabella und ihrem neugeborenen Sohn Johann Sigismund zur Herrschaft anvertraut. Sie wählten als ihre Residenz den Palast von Alba lulia (Weißenburg) und machten den Ort zu einer wahren Hauptstadt von Siebenbürgen, wo sie einen Fürstenhof gründeten, der innerhalb von nur drei Jahrzehnten in ganz Europa bekannt wurde.


Anton Eilhart DÖRNER
Fenomenul corupției în societatea transilvăneană în a doua jumătate a secolul al XVII-lea
Le phénomène de la corruption dans la société transylvaine dans la seconde moitié du XVIIe siècle

Le phénomène de la corruption dans la société transylvaine dans la seconde moitié du XVIIe siècle

(Résumé)

La crise connue par la Principauté de la Transylvanie au milieu du XVIIe siècle a conduit à la prolifération des actes de corruption dans les rangs d’une population qui, au décours des quelques années, avait vu sa fortune perdue ou dépréciée. Le prince Michel Apafi, installé sur le trône en 1661, démarre un projet de redressement du pays comprenant l’obtention du support de la noblesse, le rétablissement de l’autorité morale sur l’ensemble de la société, le respect de son alliance avec l’Empire Ottoman. Pour bénéficier de l’appui de la noblesse, il cèdes aux nobles des domaines que les nouveaux propriétaires les étendent contre des pots-de-vin offerts aux officiers de la cour. Une des sources de la grande corruption provenait de la soustraction des sommes perçues par le fisc et les autorités s’efforces de les récupérer. La lutte contre la corruption avait aussi une dimension morale: des sanctions contre ceux qui proféraient des injures ou s’absentait du service religieux.


Vasile MĂRCULEȚ
Ioan MĂRCULEȚ
Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea
Considerations Regarding the Functioning of the Romanian Greek-Catholic Deanery Medias during the 18th Century

Considerations Regarding the Functioning of the Romanian Greek-Catholic Deanery Medias during the 18th Century

(Abstract)

The beginnings of the Romanian Greek-Catholic Deanery of Medias are still controversial. The first information regarding the functioning of a Romanian Greek-Catholic Deanery of Medias dates since 1782. After this date it probably ceased to exist. The final organization took place in 1927 (Translated by Theodora Mărculeț).


Elisabeta SCURTU
Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Quelques précisions sur l’étole du Vicariat de Rodna dans la seconde moitié du XIXe siècle

Quelques précisions sur l’étole du Vicariat de Rodna dans la seconde moitié du XIXe siècle

(Résumé)

L’article rend compte des moyens employés pour assurer les revenus des prêtres dans les villages roumains placés sur l’ancienne frontière militaire dans la seconde moitié du XIXe siècle, en s’appuyant sur les archives. Une des source des revenus était le payement des cérémonies de baptêmes, de mariage, d’enterrement et de service mémoriel. Les taux des taxes perçues par les prêtres présentaient des variations considérables, ce qui a provoqué des nombreuses tensions entre les curés et les fidèles. Pour éviter des situations pareilles, les autorités religieuses ont imposés des sommes fixes à partir du février 1868. Notre article passe en revue des maints conflits dus à la pauvreté des croyants et aux abus des prêtres, notamment des pressions des prêtres pour récupérer des dettes et des plaines des fidèles contre les ecclésiastiques.


Antal LUKACS,
Șerban POPESCU DOLJ

Biserica veche din Viștea de Jos, Brașov, Sf. Mihail și Gavril
L’ancienne église de Viștea de Jos – Brașov. Saints Michel et Gabriel

L’ancienne église de Viștea de Jos – Brașov. Saints Michel et Gabriel

(Résumé)

L’église de Viștea de Jos est une des plus anciennes églises orthodoxes encore existante de Pays de Făgăraș. Les éléments de style et de structure ont aidé à dater son édification autour de 1500. Les parties les plus anciennes sont probablement le naos et l’abside. Au XIXe siècle l’église a été agrandie par l’extension de la nef et l’adjonction d’une tour. Les fouilles réalisées pour l’élaboration du projet de restauration ont prouvé que l’église de Viștea de Jos présente au moins trois phases de construction sur un endroit où avait déjà existé une autre église en bois murée en briques.


Emilia MĂȚAN
Problematica națiunii și reflecția ei în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea
The nation’s matters and their reflection on the architecture of the city of Cluj in the XIX century.

Problematica națiunii și reflecția ei  în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea

(Rezumat)

Articolul de față și-a propus să investigheze modul în care edificiile arhitecturale servesc la construirea unei identități naționale oficiale. Având în vedere limita temporală a secolului al XIX-lea, în care se încadrează subiectul abordat, am acordat atenție materializărilor pe care problematica națiunii le manifestă în specificul socio-politic transilvănean, din care face parte Clujul. De asemenea, prin demersul nostru încercăm să demonstrăm capacitatea sau limita unor categorii formale, precum stilurile arhitecturale, de a se transforma în expresii ale instanțelor puterii. Intenționăm, toto­ dată, a preciza maniera în care relația centru-periferie este transpusă în termeni de reprezentare arhitecturală. Abordarea propusă se înscrie într-o etapă de cercetări preliminare, care vizează problematica mai largă a ornamentului arhitectural.

The nation’s matters and their reflection  on the architecture of the city of Cluj in the XIX century.

(Abstract)

The current article investigates the way in which architecture takes part in the formation of an official national identity. Our case study concerns the 19th century city of Cluj with its specific Transylvanian socio-political situation. Our aim is to show the intrinsic dynamic of architectural styles and thus to challenge the direct causal relationship between symbolic forms and power. We aim therefore to show the limits of center-periphery subordi­ nation in terms of architectural representations and to show how directives are negotiated at local level. The ornament proves to be not a gratuitous element, but a symbolic detail.


Florin VLAȘIN
Rolul registrelor de stare civilă în cercetarea demografică. Studiu de caz – Căsătoria și divorțul la românii ortodocși din localitatea Bistrița-Bârgăului în perioada 1850-1870
Le rôle des registres d’état civil dans la recherche démographique. Stude de cas – le mariage et le divorce chez les roumain orthodoxes de Bistrița-Bârgăului du 1850 au 1870

Le rôle des registres d’état civil dans la recherche démographique.  Stude de cas – le mariage et le divorce chez les roumain orthodoxes de Bistrița-Bârgăului du 1850 au 1870

(Résumé)

Dans le présent matériel par une étude de cas, j’ai essayé de montrer l’importance du rôle des registres d’état civil dans la recherche démo­ graphique d’un village transylvain, recherche qui met en lumières quelques aspects – la reconstitution de la dynamique familiale, les motivation qui conduisent à la formation d’une famille et son déchirement -, aspects sans lesquels l’histoire d’une localité n’est pas lisible.


Alexandru BĂIEȘ
Activități economice ale populației evreiești în Districtul Năsăud (1861-1876)
Economic activities of the Jewish population in the District of Năsăud (1861-1876)

Economic activities of the Jewish population in the District of Năsăud (1861-1876)

(Abstract)

The study focuses on the economic activities of the Jewish population from the District of Năsăud and its impact on the local economy. A brief description of the social, economic and demographic context introduces the reader to the status of the Jewish population in the mid-19th century Transylvania.  The work describes some of the most important economic activities of the Jewish population from the District of Năsăud such as commerce with salt, wood, tobacco, alcohol and money lending. An insight on these activities is facilitated by the archive of the District Court.


Cornelia VLAȘIN
Fondurile grănicerești năsăudene și formarea elitelor românești din Țara Năsăudului
Les fonds de la garde-frontière de Năsăud et la formation des élites roumaines au Pays de Năsăud

Les fonds de la garde-frontière de Năsăud et la formation des élites roumaines au Pays de Năsăud

(Résumé)

La création des régiments de gardes-frontière et les politiques promues par le réformisme habsbourgeois ont déterminé la formation et l’affir­ mation d’une élite intellectuelle au Pays de Năsăud qui par ses accomplissements culturels, politiques et scolaires ont enclenché le processus de la modernisation de la Valée Supérieure du Someșul Mare. Appelés a fonctionner comme un outil du l’administration centrale, les régiments ont fini par stimuler la formation des la conscience de soi des roumains par l’élite militaire ainsi constituée. Pendant la militarisation de la frontière, des Fonds scolaires  communales  ont été constitués  comme propriété séparée de chaque commune frontalière pour le fonctionnement des  écoles primaires nationales. Grâce à ces fonds les salaires des instituteurs ont pu être payés, des manuels ont pu être achetés, les bâtiments scolaires ont pu être entretenu. Le district de Năsăud a jouit d’un côté de ses écoles bien entretenues et d’autre côté des fonds pour des bourses scolaires destinées à la jeunesse. Entre les années 1861 et 1919,2977 des bourses et d’autres formes de soutient financier ont été accordées à 1190 des écoliers, orientés vers des écoles de métier et des universités, formant une élite roumaine qui, plus tard, prendra l’étendard de l’émancipation nationale.


Petre DIN
Aspecte ale vieții cotidiene și ale mentalității colective în timpul Primului Război Mondial. Studiu de caz: Anul 1917
Aspects of daily life and the collective mentality during the First World War. Study case: 1917

Aspects of daily life and the collective mentality during the First World War. Study case: 1917

(Abstract)

The World War I produced terrifying psychological and physical trauma to combatants of the two military alliances: the Central Powers and the Triple Entente. Life of the soldier in the trenches and on the battlefield is characterized by attitudes of friendship, sense of a fulfilled duty, stoicism and sacrifice to the idea of saving the motherland in danger, by relaxing moments due permissions and consumption of drinks and cigarettes, which make his existence bearable.  The War has generated huge debts made by the combatants member states, inflation, famine, destruction of houses, of industrial enterprises, of the network of railways and auto transport and the mobilization of millions of recruits. The millions of letters sent between military and civilians revealed the discontent with the internal government policy, peddled rumors about strikes and riots, causing depression to soldiers and affecting their morale. The ability of civilian population to resist the issues raised by the conflict depended on the local and central, national policymakers. In all countries involved in the war the policymakers stood in the background the political differences and they fared more efficient with the country’s administration.


Florin VLAȘIN
Dorin DOLOGA

Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial. [II]
Les habitants de Bistrita participants à la Première Guerre Mondiale. [II]

Les habitants de Bistrita participants à la Première Guerre Mondiale

(Résumé)

Pendant la Première Guerre Mondiale les habitants de Bistrita ont été mobilisés, principalement, dans le Régiment 63 austro-hongrois d’infan­ terie de Bistrița et dans le Régiment 32 honved de Dej. Mais les habitants de Bistrița ont été mobilisés aussi dans d’autres régiments: le Régiment 2 austro-hongrois d’infanterie de Brașov, le Régiment 62 austro-hongrois d’infanterie de Târgu Mureș, le Régiment 82 austro-hongrois d’infanterie d’Odorheiu Secuiesc, le Régiment 85 austro-hongrois d’infanterie de Sighetul Marmației, le Régiment 12 honveds de Satu Mare, le Régiment 22 honveds de Târgu Mureș, les régiments 25 honveds, 29 chasseurs, 9 cavalerie ou 16 obusiers de Sibiu et dans le Bataillon 23 chasseurs de Târgu Mureș. Leur nationalité était très diverse: roumains, allemends, juifs, hongrois. Pendant les combats, plusieur sont perdu leur vie ou ont été blessés, d’autre sont disparu sur le champ de bataille.


Adrian ONOFREIU
În România Mare. Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud
In Grossrumänien. Urkunden-Beiträge betreffend die Situation des Kreises Bistrița Năsăud

In Grossrumänien.  Urkunden-Beiträge betreffend die Situation des Kreises Bistrița Năsăud.

(Zusammenfassung)

Als eine Fortsetzung der Hauptbeschäftigung des Verfassers ist eine Urkundensammlung vorgestellt die die Situation des Kreises Bistrita-Na- saud in Grossrumänien bis an die Verwaltungsreform im Jahre 1925 darstellen.  Originelle Dokumente liefern Informationen über Verwaltung, Kommunikationswege, Landwirtschaft und Bildung. Diese zeigen wie auch  der Kreis Bistrita-Näsäud sich in die allgemeine Entwicklung Rumäniens in die Zwischenkriegzeit eingefügt hat.


Viorel RUS
Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud
Tout gréement massive des résultats des élections législatives de novembre 1946 dans les comté Bistrița-Năsăud

Tout gréement massive des résultats des élections législatives de novembre 1946 dans les comté Bistrița-Năsăud

(Résumé)

L’étude examine, sur la base de ce témoignage et des documents d’archives, la manière dont les communistes ont imposé des représentants au Parlement à la suite de pressions, la propagande, la voie de la mise en place des commissions électorales, falsification de résultats élections depuis 1946. Les réactions de certaines communautés sont indiquées par rapport à la procédure par laquelle les votes ont été balancés en faveur de la PCR et de ses satellites.


Toader NICOARĂ
Istoria și memoria
Histoire et mémoire

Istoria și memoria

(Rezumat)

Obiectul studiului de față îl constituie analiza raporturilor dintre istorie și psihologie, care au condus  la deschideri epistemologice însemnate pentru înțelegerea trecutului, a fost noile raporturi dintre istorie și memorie, ca și emergența unei istorii a simbolicului și a dialecticii complexe dintre prezent și trecut evidențiate prin intermediul memoriei.  Studiul evidențiază noile problematici pe care întâlnirea istoriei cu psihologia le-au adus în sfera de interes a cunoașterii, care, nu este nici o îndoială, au permis extinderea teritoriului istoricului, au contribuit la rafinarea instrumentelor sale de cercetare, și au deschis cercetării subiecte și teme altădată de nebănuit pentru investigarea trecutului.

Histoire et mémoire

(Résumé)

L’objet de cette étude est l’analyse de la relation entre l’histoire et la psychologie, ce qui a conduit à la épistémologique d’ouverture importante pour comprendre le passé, était la nouvelle relation entre l’histoire et de la mémoire, ainsi que l’émergence d’une histoire complexe symbolique et dialectique de l’évidence actuelle et passée par la mémoire. L’étude met en évidence de nouveaux problèmes qui répondent à l’histoire de la psycho­ logie ont apporté dans le cadre de la connaissance, ce qui ne fait aucun doute permis à l’histoire de l’expansion territoriale, ont permis d’affiner ses outils de recherche, et des sujets de recherche ouverts questions auparavant insoupçonnées pour enquêter sur le passé.


Adrian-Gabriel POP
Aspecte din existența Universității „Bolyai” din Cluj în anii `50
Aspects of the existence of University Bolyai University in Cluj in the 50s

Aspects of the existence of University Bolyai University in Cluj in the 50s

(Abstract)

This paper aims to present the study of the Hungarian minority elite universities, a highly sensitive issue, but at the same time important to research for a broader understanding of contemporary  historiography. University always  played a very  special role in preparing the elites, which eventually gave the essential meaning of the continuing development of this institution.  In a first step, I will give an overview of the most important events in history of the Bolyai University, focusing on the period from 30 August 1940 (immediately after the Vienna Dictate) until 28th and May 1945, the debut year of establishment Hungarian university, the Royal Decree 1945/407, published in the Official Gazette, but being done reference on the period between 1946 and 1959.  The second part of the paper focuses on the aspects of the existence of university Bolyai in the 50 s. We will present the most significant events in terms of culture, which guided the years of existence, by identifying their impact on the Romanian and Hungarian community in that period.  The research is based on sources from both complex in terms of historiography, and archival research. The paper wishes to draw attention to both specialists and general public, for a better understanding of history and a a minority of people.


LAKATOS Artúr
Opinii pe marginea unui document: Raportul de încheiere a verificării membrilor PMR din Cluj, 1950
Issues raised on a specific document: The final report on the assessment of PMR members of Cluj, 1950

Opinii pe marginea unui document:  Raportul de încheiere a verificării membrilor PMR din Cluj, 1950

(Rezumat)

Documentul inedit, publicat pentru prima dată, marchează un eveniment important din istoria comunismului din România, cel al sfârșitului oficial al epurărilor din perioada 1948-1950, proces prin care lideri comuniști, respectiv funcționari de încredere ai partidului au eliminat din cadrul Partidului Muncitoresc Român o mulțime de membri pe baza unei serii de acuzații. Motivele care au stat la baza excluderilor au avut un spectru foarte larg, de la alcoolism până la faptul că un mic meșteșugar avea o calfă înainte de 1945, ceea ce l-a inclus în rândul „exploatatorilor”. Raportul este semnat de Pavel Bojan, un funcționar de încredere al Partidului, care prezida epurările din regiunea Cluj. Studiul introductiv încadrează documentul în mediul politic și social al anilor cincizeci din România.

Issues raised on a specific document:  The final report on the assessment of PMR members of Cluj, 1950

(Abstract)

The document currently being published for the first time is marking an important moment from the History of Romanian Communism, the end of the purges from 1948-1950, a process through which leaders and reliable staff eliminated from the Romanian Workers Party a series of members based on a series of accusations. The reasons for exclusion were more or less founded, and had a wide range, from alcoholism till a craftsman having an apprentice before 1945 at his workshop, fact which qualified him among the “exploiters”. The report is signed by Pavel Bojan, a reliable Communist party official, who presided over the purges in Cluj region. The introductory study is placing the document in the political and social con­ text of the fifties from Romania.


Ioan MĂRCULEȚ
Vasile MĂRCULEȚ

Aspecte privind modificările produse în repartiția teritorială a populației rome din România, între 2002 și 2011
Aspects regarding the modifications produced in the territorial distribution of the Roma population from Romania between 2002 and 2011

Aspects regarding the modifications produced in the territorial distribution  of the Roma population from Romania between 2002 and 2011

(Abstract)

The oldest documentary attestation of the Roma people on the current Romanian territory dates since October 3rd  1385, in a document issued by  Dan I, Prince of Wallachia. Territorially, the highest concentration is found in some counties of Transylvania, Muntenia, Oltenia and Crisana. During 2002-2011 the numerical evolution of Roma population from Romania was ascending. There are also areas in which the demographic evolution of the Roma population was negative. The counties in which such an evolution was registered are concentrated in the South-East and Southern part of the country (Timiș, Dolj, Teleorman, Bucharest, etc.).


Lavinia MOLDOVAN
Recenzie: Ștefan BACHIȘ, Viorel RUS, REBRA – REPERE MONOGRAFICE

Acest articol nu are rezumat