DECLARAȚIE DE ETICĂ ȘI DE MALPRAXIS A REVISTEI BISTRIȚE

Integritatea etică este esențială pentru scrierea și publicarea unui articol în Revista Bistriței. Preocupările etice importante de luat în considerare în timpul scrierii unui manuscris includ eticheta, publicarea frauduloasă, plagiatul, publicarea duplicat, autoritatea și potențialul de conflict de interese. Ca publicație de specialitate online, Revista Bistriței se bazează pe respectarea integrității etice în scris și publicare conform Ghidului de integritate în cercetarea științifică actualizat, publicat de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării- M.E.C.: https://cnecsdti.research.gov.ro/ și a recomandărilor Comisiei Europene, cuprinse în Carta Europeană a Cercetătorilor (Bruxelles, 2005).

Toate aspectele etice pe care trebuie să le țineți cont în timpul scrierii unui studiu (publicare frauduloasă, plagiat, publicare duplicat, paternitate, conflict de interese) vor fi în întregime evitate prin respectarea strictă a reglementărilor privind citările și drepturile de autor. Întreaga cercetare se va desfășura cu respectarea principiilor de integritate în publicația de cercetare: „onestitate intelectuală în raportarea cercetării, acuratețea în reprezentarea contribuțiilor altor oameni de știință, colegialitate în interacțiunile științifice, inclusiv comunicarea și schimbul de informații” (Research Ethics for Social Scientists, Londra, 2006, p. 113).

În conformitate cu codul de conduită, Revista Bistriței va raporta orice cazuri de plagiat suspectat sau de publicare duplicat. Autorii trebuie să se asigure că au scris lucrări originale. În plus, trebuie să se asigure că manuscrisul nu a fost emis în altă parte. Orice lucrare sau cuvinte ale altor autori, colaboratori sau surse ar trebui să fie creditate și referite în mod corespunzător. Autorii sunt, de asemenea, responsabili pentru editarea limbii înainte de a trimite articolul. Autorii care își trimit lucrările revistei pentru publicare ca articole originale confirmă că lucrările trimise reprezintă contribuțiile autorilor lor și nu au fost copiate sau plagiate în totalitate sau parțial din alte lucrări fără a fi citate în mod clar. Orice lucrare sau cuvinte ale altor autori, colaboratori sau surse (inclusiv site-uri online) trebuie să fie creditate și referite în mod corespunzător. Toți autorii ar trebui să dezvăluie conflicte de interese financiare sau de altă natură care ar putea influența rezultatele sau interpretarea manuscrisului lor (suportul financiar pentru proiect ar trebui să fie dezvăluit). Atunci când un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare publicată, este obligația autorului să notifice prompt editorul revistei și să coopereze cu editorul pentru a retrage sau corecta lucrarea. Un autor este de acord cu acordul de licență înainte de a trimite articolul. Toate articolele trebuie trimise folosind procedura de depunere online. Trimiterea unei lucrări simultan la mai mult de o publicație simultan reprezintă o încălcare a eticii publicațiilor.

Editorii trebuie să asigure o evaluare echitabilă a articolelor trimise spre publicare. Ei se vor strădui să prevină orice potențial conflict de interese între autor și personalul de redacție și de recenzie. Editorii se vor asigura, de asemenea, că toate informațiile legate de manuscrisele trimise sunt păstrate ca fiind confidențiale înainte de publicare. Editorul-șef va coordona activitatea editorilor.

Recenzorii evaluează manuscrisele pe baza conținutului, indiferent de originea etnică, gen, orientare sexuală, cetățenie, credință religioasă sau filozofie politică a autorilor. Ei trebuie să se asigure că toate informațiile legate de manuscrisele trimise sunt păstrate ca fiind confidențiale și trebuie să raporteze redactorului-șef dacă sunt conștienți de încălcarea drepturilor de autor și de plagiat din partea autorului. Aceștia trebuie să evalueze în mod obiectiv lucrările depuse, precum și să își prezinte clar opiniile asupra lucrărilor într-un mod clar în formularul de recenzie. Un evaluator care se simte necalificat să revizuiască cercetarea raportată într-un manuscris sau știe că revizuirea sa promptă va fi imposibilă ar trebui să notifice redactorul-șef și să se scuze de procesul de revizuire.

Drepturile și responsabilitățile autorilor, referenților și editorilor Revistei Bistriței sunt prezentate în cele ce urmează.

1.Drepturile și responsabilitățile autorilor

Originalitatea articolului. Citarea surselor. Răspunderea în cazul plagiatului.

Prin     transmiterea unui articol către revista Revista Bistriței în vederea publicării, autorul/ii garantează că manuscrisul cuprinde munca lui/lor proprie, originală și că nu a fost publicat anterior și nici nu este luat în considerare în vederea publicării în altă parte. De asemenea, autorii garantează că ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale lor au fost atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea caracterului italic. Întreaga răspundere revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislației drepturilor de autor/plagiatului, redacția Revistei Bistriței neputându-și asuma nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor şi a realizării de plagiat. În cazul descoperirii nerespectării legislaţiei drepturilor de autor/plagiatului, manuscrisul va fi respins iar articolul publicat va fi retras din revistă. Redacţia revistei nu-şi asumă nicio răspundere pentru punctele de vedere exprimate de autori în cadrul articolelor publicate.

Respectarea cerințelor de redactare a manuscrisului. Manuscrisul trimis redacției trebuie să respecte cerințele de redactare prevăzute în Call for paperswww.revistabistritei.ro

Neacceptarea publicării redundante. Revista Bistriței nu acceptă să publicarea, în aceeași limbă, a lucrărilor care au fost deja prezentate, parțial sau în întregime, într-un articol publicat sau care sunt descrise în alt articol trimis sau acceptat de alte publicații scrise sau electronice. În cazul descoperirii unei publicări redundante manuscrisul va fi respins, iar articolul publicat va fi retras din revistă.

Prezentarea cu acuratețe a datelor primare. Prezentarea cu bună știință a unor date inexacte sau falsificate poate fi un motiv de respingere a manuscrisului sau de retragere a articolului publicat.

Autorizații de reproducere și copyright. Este în responsabilitatea autorilor obținerea autorizațiilor de reproducere şi copyright referitoare la includerea ca atare sau adaptarea în articol de imagini/lucrări de artă sau documente/texte pentru care nu dețin drepturi de autor. Titularul dreptului de autor va trebui să fie informat expres de faptul că imaginile/lucrările de artă sau documentele/textele vor fi postate online și vor putea fi accesate în mod gratuit, ca parte a articolului în temeiul the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivs 3.0 Unported License.

Indicarea numelor celor care au contribuit la realizarea articolului. Numele autorilor trebuie să fie scris în ordinea contribuției acestora la articol. Toți autorii trebuie își asume responsabilitatea pentru contribuțiile proprii. Doar persoanele care au o contribuție substanțială la realizarea articolului ar trebui să fie trecuți ca autori. Cei ale căror contribuții sunt indirecte sau marginale (de exemplu cei care au asigurat corectura sau traducerea materialelor, conducătorii de doctorat/șefii centrelor de cercetare care au îndrumat/permis realizarea manuscrisului de către autori, persoanele care au finanțat cercetarea relatată de manuscris) ar trebui să fie menționați într- o secțiune de ”Mulțumiri” aflată la sfârșitul articolului, înainte de Bibliografie. Autorul corespondent (cel care trimite articolul revistei în vederea publicării) trebuie să se asigure că au fost menționați toți coautorii articolului și că toți coautorii au văzut și au fost de acord cu publicarea materialului.

Menționarea surselor de sprijin financiar. Sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în manuscris (granturi, burse etc.) trebuie să fie menționate în lucrare într-o notă de subsol atașată    articolului.

Interdicția de a oferi manuscrisul altor publicații. Manuscrisele trimise redacției în vederea publicării nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât după primirea răspunsului, în sensul că materialul nu poate fi publicat în Revista Bistriței.

Protecția drepturilor de autor asupra articolelor publicate în Revista Bistriței. Autorii manuscrisului sunt de acord că în situația în care manuscrisul este acceptat pentru publicare în Revista Bistriței, drepturile de autor vor fi protejate sub the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivs 3.0 Unported License. Astfel, conținutul revistei publicat pe siteul www.revistabistritei.ro este    disponibil gratuit fără a percepe taxe de la utilizator sau de la instituţia de provenienţă a acestuia. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub rezerva respectării următoarelor condiții:

  • să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în Revista Bistriței şi să indice pagina/paginile citată(e) din revistă;
  • să reproducă exact materialul atunci când este citat, folosit, discutat sau multiplicat;
  • drepturile de autor nu pot fi încălcate în nici un

Transmiterea manuscriselor exclusiv prin e-mail. Manuscrisele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresele indicate în secțiunea Call for papers.

Descoperirea erorilor sau a inexactităților semnificative în articolele publicate. În cazul în care un autor descoperă o eroare sau o inexactitate semnificativă într-un articol al său care a fost publicat în Revista Bistriței, acesta are obligația să notifice imediat editorului și să coopereze cu  acesta pentru a corecta articolul sau a îl retracta, după caz.

Dreptul autorilor de a primi un exemplar gratuit din revistă. După publicarea articolului în Revista Bistriței, fiecare autor are dreptul să primească gratuit un exemplar din revista tipărită care va fi trimis la adresa indicată de acesta. Taxele de livrare prin curierat vor fi suportate de autori.

2.Drepturile și responsabilitățile referenților științifici

Sistemul de evaluare. Manuscrisele primite în vederea publicării Revista Bistriței sunt supuse evaluării în sistem inter pares (peer-review), respectând standardele internaționale ale revistelor științifice. Orice articol trimis spre publicare va fi evaluat de referenți științifici cu o reputație națională şi internațională recunoscută în domeniu. Autorii vor fi informați despre recomandările şi observațiile referenților în vederea îmbunătățirii calității articolului. La propunerea referenților, se poate refuza   publicarea articolului.

Statutul referenților științifici. Referenții științifici ai Revistei Bistriței își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat, în regim part-time. Redactorul-șef va trimite manuscrisul spre evaluare la cel puțin 2 referenți cu competență științifică în domeniul supus cercetării, însoțit de un formular de evaluare. Referenții care au acceptat sarcina de evaluare a manuscrisului trebuie să trimită formularul de evaluare completat în termen de o lună de la primirea lui. Referenții pot refuza invitația de a evalua anumite manuscrise dacă apreciază că volumul de muncă       datorat altor angajamente nu le permite să finalizeze evaluarea în timp util. Referenții au obligația     de a refuza invitația de a evalua un manuscris dacă conținutul manuscrisului nu corespunde domeniilor lor de expertiză sau în situația existenței unui conflict de interese (de exemplu  conflictul rezultat din relațiile concurențiale, de colaborare sau alte conexiuni cu instituții sau companii asociate cu manuscrisul).

Păstrarea confidențialității asupra informațiilor și ideilor obținute în cadrul evaluării. Informațiile privilegiate sau ideile obținute prin intermediul procesului de evaluare trebuie să rămână confidențiale și să nu fie folosite pentru obținerea unor avantaje personale. Orice manuscris primit pentru examinare trebuie să fie tratat ca un document confidențial și nu trebuie să fie arătat sau discutat cu alte persoane, cu excepția celor autorizate de redactorul-șef al Revistei Bistriței.

Obiectivitatea evaluării. La efectuarea evaluării, referenții sunt rugați să facă acest lucru cât mai obiectiv posibil, abținându-se de la angajarea în critica personală a autorului/autorilor. Referenții trebuie să își exprime punctele de vedere în mod clar, explicând și motivând recomandările făcute. Referenții vor oferi un feedback detaliat și constructiv pentru a asista autorul/autorii la îmbunătățirea manuscrisului.

Conținutul evaluării. Referenții științifici vor completa formularul de evaluare trimis de redactorul-șef al revistei, conform documentului atașat la secțiunea Pentru autori-Ghid de recenzare.

3.Drepturile și responsabilitățile editorilor

Decizia finală de publicare. Editorul-șef are responsabilitatea finală de a decide dacă un manuscris va fi publicat sau nu, ținând cont de evaluările realizate de referenții științifici, de respectarea prevederilor din prezenta Declarație de etică și malpraxis și de legislația privind protecția drepturilor de autor. Editorul-șef se poate consulta cu ceilalți membri ai Bordului Editorial, precum și cu referenții științifici în luarea deciziilor de publicare.

Evaluarea obiectivă. Interzicerea discriminărilor pe criterii care țin de persoana autorului. Editorii vor evalua exclusiv conținutul științific al manuscriselor, fără a lua în considerare criterii de rasă, gen, convingeri religioase, origine etnică, cetățenie sau orientare politică a autorului/autorilor.

Păstrarea confidențialității asupra informațiilor și ideilor cuprinse în manuscris. Editorii nu vor divulga nicio informație despre manuscris altor persoane cu excepția autorului/autorilor și referenților științifici.

Asigurarea integrității procesului de evaluare. Editorii vor depune toate eforturile pentru a asigura integritatea procesului de evaluare inter pares (peer-review).

Evaluarea prejudiciilor etice în cercetarea științifică. Atunci când se evaluează un manuscris în vederea publicării editorii vor putea solicita dovezi că prejudiciile etice au fost reduse la minim în desfășurarea cercetării cuprinse în manuscris. Editorii vor cerceta dacă în cazul publicării beneficiile studiului sunt mai mari decât efectele nocive ale acestuia.