INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRII

     Revista REVISTA BISTRIȚEI, acceptă în avans pentru următorii 2 ani lucrări ca articole ştiinţifice originale, lucrări de sinteză despre o tema specifică, elaborate în limba română. Domeniile de interes sunt istorie, arheologie, etnografie, artă şi istoria artei, istorie naturală și muzeologie. Acurateţea textului este obligaţia şi responsabilitatea autorului.
     Lucrările trebuie trimise electronic următorilor redactori de specialitate:
– Redactor șef: Lavinia MOLDOVAN lavi77pm@gmail.com
– Redactor de specialitate: Radu ZĂGREANU raduzagreanu@gmail.com
     Materialul trebuie trimis într-un singur ataşament (sau fişier) în format MS Word şi trebuie sa conţină: (1) lucrarea, (2) lista ilustraţiilor, (3) tabele. Alăturat documentului Word se trimit planşele care vor purta numărul sub care sunt citate în text în format jpeg sau tiff (300 dpi).
     Lucrarea nu trebuie să depăşească 20 pagini, inclusiv bibliografia şi anexele (planuri, figuri, tabele).
     Lucrarea trimisă trebuie să fie aranjată după cum urmează: (1) titlul, (2) numele autorului/autorilor, (3) afiliere profesională şi adresa de corespondenţă a autorului /autorilor (în cazul mai multor autori se va preciza care este autorul corespondent), (4) rezumat în limba engleză şi rezumat în limba română, (5) cuvintele cheie, (6) lucrarea, (7) bibliografia, (8) lista ilustraţiilor, (9) ilustraţiile, (10) tabelele.
     Titlul: Acesta trebuie sa fie scurt, specific şi informativ. Se va scrie în TNR 12, bold, cu majuscule, centrat;
     Autorii: La două rânduri sub titlu, centrat, în TNR 12 bold, se va scrie numele complet al autorului/autorilor, afilierea profesională şi adresa de e-mail. În cazul mai multor autori se va preciza care este autorul corespondent.
    Rezumatul: Urmează după două rânduri în TNR 12 (bold numai cuvântul Rezumat/Abstract), între 200-500 de caractere, care nu trebuie să conţină prescurtări sau citări. Trebuie să reprezinte o sinteză a lucrării incluzând metodele folosite, rezultatele principale şi scurte concluzii.
     Cuvintele cheie: Sub rezumat sunt precizate 5-10 cuvintele cheie; iniţial sunt precizate rezumatul şi cuvintele cheie în limba engleză şi ulterior, în aceeaşi ordine, în limba română.

     Textul principal:
     1. Subtitlurile:
 – Primul subtitlu (litera mare numai la începutul cuvântului, bolduit şi aliniat la stânga paginii)
 – Al doilea subtitlu (litera mare numai la începutul cuvântului, aliniat la stânga paginii, caracter italic)
 – Al treilea subtitlu (litera mare numai la începutul cuvântului, aliniat la stânga paginii).
     2. Caracterul „italic” va fi folosit pentru termeni sau abreviaţii de genul „et al.”,etc”.
     3. Unităţile de măsură trebuie să fie reprezentate prin simboluri aparţinând Sistemul Internaţional de Măsură.
     Notele de subsol se vor introduce la finalul fiecărei pagini (footnote).
     a. Cărți
     Ștefan Pașcu, Meșteșugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea, București, 1958, p. 200-202.
     Grigore Romalo, Carnete de război 1916-1917, București, 2017, p. 109 Studii în volume colective
     Vasile Bozga, Evoluţia loialităţii dinastice în mentalitatea românilor din Austro-Ungaria între anii 1867-1914. În Barbu Ştefănescu, Toader Nicoară (coord.), Valorile lumii rurale. Perspective istorice şi istoriografice, Cluj-Napoca, 2013, p. 312-329.
     b. Articole în reviste de specialitate
     Corneliu Gaiu, Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Arcobadara/Ilişua. în Revista Bistriței, nr. XXIX/2015, p. 67
     c. Arhive
     Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud, fond, ASTRA – Despărţământul Năsăud 1862-1939, dosar 53, f. 12.
     Referinţele bibliografice
     1. Titlul „REFERINȚE BIBLIOGRAFICE” se va redacta În TNR, 12 bold, centrat, cu majuscule.
     2. Referinţele bibliografice includ atât autorii citaţi în text, cât şi autorii figurilor, tabelelor, planşelor etc. citate.
     3. Lucrările se aranjează în ordinea alfabetică a autorilor, după numele primului autor şi apoi, dacă e cazul, după numele celui de-al doilea autor. Dacă unul dintre autori este citat cu mai multe lucrări, acestea se aranjează în ordine cronologică.
     4. Bibliografia se aranjează în sistem tabelar.
     5. Pentru cele mai multe din situaţii urmează exemplele de mai jos:
     Lista ilustraţiilor
     Numele ilustraţiilor se vor pune pe o pagină (pagini) separate (sub titlul Lista ilustraţiilor), paginate consecutiv şi vor fi incluse după bibliografie. Ilustraţiile trebuie să fie numerotate şi însoţite de o descriere (acolo unde este cazul). Descrierea trebuie sa fie clară şi să conţină explicaţia tuturor simbolurilor folosite.
      Ilustraţiile
    1. Fiecare figură trebuie inclusă pe pagină separată, fiind însoţită de numărul corespunzător din text, numele primului autor al articolului şi anul apariţiei. Dimensiunile caracterelor ce însoţesc figurile sunt TNR 12. Este indicat a se folosi o scară pentru dimensiunea reală şi a se include unităţile de măsură. Imaginile trebuie să fie de bună calitate (300 dpi), acceptându-se doar cele în format jpg sau tiff.
     2. Hărţile trebuie să aibă indicat Nordul geografic, să aibă cel puţin două coordonate pe fiecare axă şi o scară grafică. Localităţile şi siturile menţionate trebuie să apară pe hartă.
     3. Sunt acceptate fotografii alb-negru cu un bun contrast precum şi fotografii color (în limitele capacităţii de publicare şi în funcţie de interesul pe care îl pot suscita).
     4. Citarea figurilor în text trebuie să fie făcută după exemplul – Fig.1.
     Tabelele
     1. Trebuie să fie incluse pe pagini separate, pagini consecutiv paginate.
     2. Citarea tabelelor în text trebuie să fie făcută după exemplul – Tab. 1.