Anul: 2023

Editor: Complexul Muzeal
               Bistrița-Năsăud
ISSN: 1222-5096

Mihai ROTEA
Tiberiu SAVA
Monica BODEA
Cristian MĂNĂILESCU
Mircea RĂCHITĂ


First 14C dating for a cultic feature (L 1) of the Bodrogkeresztúr culture from Fundătura–Şesu Mare (Cluj County)

Rezumat

Autorii prezintă rezultatul datări 14C pentru o probă prelevată dintr-un complex cultic de mari dimensiuni, aparținând culturii Bodrogkeresztúr, care a fost cercetat, în anul 2004, în situl de la Fundătura–Șesu Mare (județul Cluj). Atât conținutul complexului, cât și datarea lui absolută îl pla- sează într-o etapă târzie a culturii  analizate. Totodată, sunt prezentate două noi date absolute pentru descoperirile inedite Bodrogkeresztúr din siturile de la Tureni–Poderei  2 și Nădășelu–Hedeș.

Cuvinte cheie: Eneoliticul mijlociu, cultura Bodrogkeresztúr, complex cultic, datare 14C.

First 14C dating for a cultic feature (L 1) of the Bodrogkeresztúr culture from Fundătura–Şesu Mare (Cluj County)

Abstract

The authors present the result of a dating analysis for a sample taken from the cultic feature belonging to the Bodrogkeresztúr culture. The investigation took place in 2004 at Fundătura–Șesu Mare (Cluj County). Both the content of the feature and its absolute dating place it in a late stage of the analyzed culture. At the same time, two new absolute dates for the unpublished Bodrogkeresztúr discoveries from Tureni–Poderei 2 and Nădășelu–Hedeș.

Keywords: Middle Eneolithic, Bodrogkeresztúr culture, cultic feature, 14C date.


Mihai ROTEA
Luminița SĂSĂRMAN
Monica BODEA
Valentin
MUREȘAN

The anthropomorphic statue discovered in Ciceu-Mihăiești – Lab (Bistrița-Năsăud County)

Abstract

The authors present the results of the archaeological research conducted at Ciceu-Mihăiești – Lab in 2002, at the place where an exceptional anthropomorphic statue was discovered. This statue is attributed to the Copăceni group (phase II) from the Early Bronze Age IIb (EBA IIb).

Keywords: Early Bronze Age IIb, Copăceni group, anthropomorphic statue.

Statuia antropomorfă descoperită la Ciceu-Mihăiești – Lab (județul Bistrița-Năsăud

Rezumat

Autorii prezintă rezultatele cercetărilor arheologice de la Ciceu-Mihăiești – Lab, desfășurate în vara anului 2002, în locul în care a fost descoperită o excepțională statuie antropomorfă. Această descoperire este atribuită grupului Copăceni (faza a II-a) din perioada timpurie a epocii bronzului (bronz timpuriu IIb).

Cuvinte cheie: Perioada timpurie a epocii bronzului (etapa a II-a), grupul Copăceni, statuie antropomorfă.

Mihai ROTEA
Dana-Alexandra VALEA

Două protome animaliere din lut ars provenind din situl de la Ciceu-Corabia Sub Cetate

Rezumat

Autorii fac cunoscute două protome animaliere provenind din situl de la Ciceu-Corabia  – Sub Cetate (comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud), care aparține perioadei târzii a epocii bronzului. Prima dintre ele redă un cap de berbec și decorează peretele unui vas. Cea de a doua înfățișează un cap de cal. Ambele sunt atribuite primei faze a grupului Deva-Bădeni  și sunt păstrate în muzeul din Bistrița.

Cuvinte cheie: Perioada târzie a epocii bronzului, grupul Deva-Bădeni, protome animaliere (berbec și cal).

Two fired clay animal protomes originating from the archaeological site at Ciceu-Corabia – Sub Cetate

Abstract

The authors make known two animal protomes originating from the Late Bronze Age site at Ciceu-Corabia – Sub Cetate (Ciceu-Mihăiești commune, Bistrița-Năsăud County). The f irst of them decorates the wall of a vessel and represents a ram’s head. The second depicts a horse’s head. Both are attributed to the f irst phase of the Deva-Bădeni group and are stored at the museum in Bistrița.

Keywords: Late Bronze Age, Deva-Bădeni group, animal protomes (ram and horse).


Dinu BERETEU
M
ihai ROTEA


Așezarea fortificată din perioada târzie a epocii bronzului de la Șigău (județul Cluj)

Rezumat

În acest articol semnalăm existența unei așezări fortificate, din perioada târzie a epocii bronzului, pe teritoriul satului Șigău (jud. Cluj). Punctul respectiv este cunoscut în literatura de specialitate, însă până acum nu a fost precizat caracterul fortificat al acestei așezări. Cu mai mult timp în urmă, de pe suprafața așezării au fost recoltate mai multe fragmente ceramice, de tip Deva-Bădeni, lotul păstrându-se în muzeul din Dej.

Cuvinte cheie: Perioada târzie a epocii bronzului în Transilvania,  așezare fortif icată, grupul Deva-Bădeni.

The Late Bronze Age fortified settlement from Șigău (Cluj County)

Abstract

In this article we highlight the existence of a fortified settlement from the Late Bronze Age period in the territory of the village of Șigău (Cluj County). The site is known in the specialized literature, but until now, the fortified nature of this settlement has not been specified. Some time ago, several pottery fragments of the Deva-Bădeni group were collected from the surface of the settlement, the batch being preserved at the museum in Dej.

Keywords: Late Bronze Age in Transylvania, fortified settlement, Deva-Bădeni group.

 


Adrian SZAKÁCS

Un topor (celt) din bronz descoperit la Odorheiu Secuiesc – Băile Szejke (jud. Harghita)

Rezumat

Orașul Odorheiu Secuiesc (hun. = Székelyudvarhely) (jud. Harghita) se află situat geograf ic în partea estică a bazinului Transilvaniei, pe malurile râului Târnava Mare. În anul 1973, la nord-vest de oraș, în zona de protecție hidrogeologică de la Băile Szejke (hun. = Szejkefürdő), Dávid Carol Aladár (din Ilișua, comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud) a descoperit un topor (celt, tipul „tran- silvănean”) din bronz. Pe baza clasif icării tipologice stabilite de Mircea Rusu în anul 1966 celtul descoperit la Băile Szejke face parte din varianta principală A (subvarianta A2).

Descriere: lungimea = 123 mm; lățimea = 38–47 mm; lățimea maximă a tăișului = 44 mm; grosimea în zona mediană = 18 mm; diametrele interioare ale orificiului de fixare a cozii = 27 x 32 mm; adâncimea orif iciului de fixare a cozii = 71 mm; marginea orif iciului de fixare a cozii = 6 mm; bor- dura exterioară a orificiului de fixare a cozii = 7–8 mm. Greutate = 355 g. Metal = bronz. Perioada cronologică: Bronz târziu II (Bz. D-HaA1).

Cuvinte cheie: topor (celt), epoca bronzului târziu, estul Bazinului Carpatic, Odorheiu Secuiesc–Băile Szejke.

A bronze socketed axe discovered at Odorheiu Secuiesc–Băile Szejke (Harghita County)

Abstract

The city of Odorheiu Secuiesc (hun.=Székelyudvarhely) (Harghita county) is geographically located in the eastern part of the Transylvania basin, on the banks of the Târnava Mare river. In 1973, northwest of the city, in the hydrogeological protection zone at Băile Szejke (hun. = Szejkefürdő), Dávid Carol Aladár (from Ilișua, Uriu commune, Bistrița-Năsăud county) has discovered a bronze socketed axe („Transylvanian”  type). Based on the typological classif ication established by Mircea Rusu in 1966, the socketed axe discovered at Băile Szejke is part of the main variant A (subvariant A2).

Description: length = 123 mm; width = 38–47 mm; maximum width of the blade = 44 mm; thickness at the middle of the piece = 18 mm; the inside diameters of the shaft-tube = 27–32 mm; depth = 71 mm; thickeness at the edge of the shaft-tube = 6 mm; the outer border of the shaft-tube = 7–8 mm. Weight = 355 g. Metal = bronze. Chronological classif ication: Late Bronze II (Bz.D-HaA1).

Keywords: socketed axe, Late Bronze Age, Eastern Carpathian Basin, Odorheiu Secuiesc–Băile Szejke.


Radu ZĂGREANU


O cercetare arheologică la Breaza (comuna Negrilești, jud. Bistrița-Năsăud)

Abstract

In the fall of 2018 the Bistrița-Năsăud Museum Complex and a group of volunteers from the Celtic Transilvania Association carried out an archaeological diagnostic in the locality of Breaza (Negrilești comunne, Bistrița-Năsăud county), in the point called “La Poartă”. This diagnostic was done as a result of a chance discovery, made in 2017 in this point, after which two iron artifacts were donated to the Bistrița-Năsăud Museum Complex: an ax and a sickle. In our research, it was also identif ied or iron handle, which on the basis of analogies with the other two artifacts found must be chronologically classif ied as belonging to the La Téne period. Starting from the premise that these f inds can be included chronologically within the La Téne period then they seem to offer the idea of an ancient ridge road that it was a link between Valea Mare and Țara Lăpuşului.

Keywords: Breaza, tools, diagnosis, La Téne, road.

O cercetare arheologică la Breaza (comuna Negrilești, jud. Bistrița-Năsăud)

Rezumat

În toamna anului 2018 Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și un grup de voluntari ai asociației Celtic Transilvania au efectuat un diagnostic arheologic în localitatea Breaza (comuna Negrilești, jud. Bistrița-Năsăud), în punctul numit „la Poartă”. Acest diagnostic a fost solicitat ca urmare a unei descoperiri întâmplătoare făcute în anul 2017 în acest punct, în urma căreia la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud au fost donate două piese de f ier: un topor și o coasă. În urma cercetărilor noastre a mai fost identif icată o toartă de f ier, care pe baza analogiilor cu celelalte două artefacte găsite trebuie încadrată cronologic ca aparținând epocii La Téne. Pornind de la premisa că aceste descoperiri pot fi încluse cronologic în cadrul epocii La Téne atunci ele par a oferi ideea unui vechi drum de culme ce făcea legatură între Valea Mare și Țara Lăpușului.

Cuvinte  cheie: Breaza, unelte, diagnostic, La Téne, drum.


Lavinia Maria BRÂNDUȘAN

Mormintele sarmatice de pe situl 3 DLDN69-A1 Timiș

Rezumat

Situl 3 a fost descoperit în județul Timiș, în apropierea localităților Covaci și Cernăteaz,  datorită construirii drumului de legătură între DN69 și autostrada  A1. Cercetarea în teren a scos la lumină 8 morminte sarmatice de inhumație. Orientarea mormintelor  este pe direcția S–N, mai puțin trei din- tre acestea care au orientarea pe direcția V–E. Ca inventar funerar s-au identif icat mai multe piese de podoabă precum f ibule, brățări, inele, mărgele; obiecte de uz casnic – cuțit, vase ceramice; unelte agricole – seceră și o singură monedă. Fibulele sunt două la număr, una din fier cu lungimea de 5 cm, resortul măsoară 3,5 cm, arcul are dimensiuni în secțiune de 1 x 0,5 cm, secțiunea fiind ovală. Capul fibulei este reprezentat printr-un buton cu diametrul de 0,7 cm și o fibulă de bronz de tip 32a2a1. Brățări s-au identificat în număr de 4, două din ele fiind decorate. S-au găsit două inele în mormântul Cx 75/M5, unul tip verigă și celălalt în formă de bandă. Mărgelele sunt din sticlă monocromă,  opacă de formă globulară, biconice, dreptunghiulare cu 4 și 6 fațete, ele variind în culoare de la alb, albastru, verde, portocaliu, vișiniu și negru. Pe lângă mărgelele din sticlă s-au identificat câteva mărgele confecționate din calcar. Dintre piesele folosite în uz casnic s-a identif icat o lamă de cuțit și 4 vase, unul fiind modelat cu mâna, celelalte 3 sunt modelate la roată din pastă cenușie. Singurul obiect agricol este o seceră găsită în mormântul Cx 73/M4. În sit s-a identificat o singură monedă, un denar a cărei fațete sunt mult corodate.

Cuvinte cheie: morminte, fibulă, mărgele, brățări, monedă.

The Sarmatian Graves from the Site 3 DLDN69-A1 Timiș

Abstract

Site 3 was discovered in Timiș County, near the towns of Covaci and Cernăteaz, due to the construction of the connecting road between DN69 and the A1 highway. Research in the field brought to light 8 Sarmatian inhumation graves. The orientation of the graves is in the S-N direction, less than three of them that have the orientation in the W–E direction.  Several pieces of jewelry such as brooches, bracelets, rings, beads were identified as funerary inventory; household items – knife, ceramic dishes; farm tools – sickle and a single coin.The brooches are two in number, one of iron with a length of 5 cm, the spring measures 3.5 cm, the spring has dimensions in section of 1 x 0.5 cm, the section being oval. The head of the brooch is represented by a button with a diameter of 0.7 cm and a bronze brooch of type 32a2a1. Bracelets were identif ied in number of 4, two of them being decorated. Two rings were found in grave Cx 75/M5, one ring type and the other band type. The beads are monochrome, opaque globular glass, biconical, rectangular  with 4 and 6 facets, they vary in color from white, blue, green, orange, cherry and black. In addition to the glass beads, some beads made of limestone have been identified. Among the household pieces, a knife blade and 4 dishes were identified, one being hand-moulded, the other 3 being wheel-moulded from gray paste. The only agricultural object is a sickle found in grave Cx 73/M4. Only one coin was identif ied in the site, a denar whose facets are heavily corroded.

Keywords: graves, brooch, beads, bracelets, coin.


Radu ZĂGREANU
Constantin ALBINETZ


Roman inscriptions and sculptural monuments from the Dej Municipal Museum

Abstract

The rearrangement and relocation of the Dej Municipal Museum, which took place in 2018, was an excellent opportunity for a thorough reassessment and analysis of the heritage it holds. At the time of updating the inventories, a series of sculptural monuments from the Roman era were iden- tif ied in the former deposit of the museum, and to our surprise some of them are unpublished. A votive altar, fragments of funerary stelae with or without inscription, fragments of funerary lions, as well as a series of architectural elements, such as column bases and a series of capitals, were included in the new museum repertory.

Keywords: Roman era, lapidarium, sculptural monuments, inscriptions, funerary stele, archi- tectonic elements.

Inscripții și monumente sculpturale de epocă romană din Muzeul municipal Dej

Rezumat

Reamenajarea  și relocarea Muzeului Municipal Dej ce s-a realizat în anul 2018 a fost un prilej excelent pentru o reevaluare și analiză amănunțită a patrimoniului pe care acesta îl deține. În momentul reinventarierilor o serie de monumente sculpturale de epocă romană au fost identif icate în fostul depozit al muzeului, iar spre surprinderea noastră o parte sunt inedite. Au fost repertoriate astfel un altar votiv, fragmente ale unor stele funerare cu inscripție sau fără, fragmentele unor lei funerari, cât și o serie de elemente arhitectonice, cum sunt baze de coloană și o serie de capiteluri.

Cuvinte cheie: epoca romană, lapidarium, monumente sculpturale, inscripții, elemente arhitectonice.

 


Dr. Vasile MĂRCULEȚ

Considerații cu privire la rolul eunucilor în societatea bizantină, în secolele IV–XII, reflectate în izvoarele istorice

Rezumat

Eunucii au fost o prezență constantă în societatea bizantină, deținând locuri imnportante în administrație, Armată, Biserică, cultură. Statutul eunucilor și demnitățile care puteau fi deținute de ei erau foarte clar legiferate în Bizanț. O serie de eunuci au deținut poziții importante în guvernarea și administrarea  Imperiului Bizantin (Eutropios, Chrysaphios, Antiochos, Kalopodios, Andreas, Stephanos Perses, Leon de Sinope, Aetios, Staurakios, Theoktistos, Damianos, Joseph Bringas, Basileios Lekapenos,  Ioannes Orphanotrophos, Nikolaos, Thomas și alții), unii s-au af irmat ca talentați militari (Narses, Solomon, Petros, Constantinos, Leon Nikerites și alții), iar alții au devenit înalți clerici, inclusiv patriarhi (Germanos I, Niketas I, Methodios, Ignatios, Polyeuktos, Stephanos II, Eustrathios Garidas și alții).

Cuvinte cheie: eunuci, Eutropios,  Chrysaphios,  Joseph Bringas, Basileios Lekapenos, Narses, Petros, Leon Nikerites, Germanos I, Niketas I, Methodios, Ignatios, Polyeuktos.

Considerations Regarding the Role of Eunuches in Byzantine Society, in the 4th–12th Centuries, Reflected in Historical Sources

Abstract

Eunuchs were a constant presence in Byzantine society, holding important  positions in administration, Army, Church, culture. The status of eunuchs and the dignities they could hold were very clearly legislated in Byzantium. A number of eunuchs held important positions in the governance and administration of the Byzantine Empire (Eutropios, Chrysaphios, Antiochos, Kalopodios, Andreas, Stephanos Perses, Leon  de  Sinope, Aetios, Staurakios, Theoktistos, Damianos,  Joseph Bringas, Basileios Lekapenos, Ioannes Orphanotrophos, Nikolaos, Thomas and others), some asserted themselves as military talents (Narses, Solomon, Petros, Constantinos, Leon Nikerites and others), and others became high clerics, including patriarchs (Germanos I, Niketas I, Methodios, Ignatios, Polyeuktos, Stephanos II, Eustrathios Garidas and others).

Keyword: eunuchs, Eutropios, Chrysaphios, Joseph Bringas,  Basileios Lekapenos, Narses, Petros, Leon Nikerites, Germanos I, Niketas I, Methodios, Ignatios, Polyeuktos.

 


Corneliu GAIU

Conventul dominican din Bistrița. Contribuții arheologice

Rezumat

Clădirea ce adăpostește căminul pentru persoane vârstnice de aproape trei secole, este singura parte păstrată din fostul convent dominican. Investigațiile arheologice desfășurate cu prilejul renovării din 2011 au urmărit într-o primă fază înregistrarea vestigiilor antrenate de lucrările de refacere a sistemului de canalizare, lucrări care au intersectat o serie de morminte situate până în apropierea fundațiilor clădirii existente. Pentru a verifica poziția respectivelor înmormântări au fost deschise trei casete care au intersectat două ziduri perpendiculare  pe peretele longitudinal  al clădirii, interpretate ca fundații ale porticului de pe acea latură a conventului. În vederea stabilirii planului conventului cercetarea arheologică a fost extinsă pe latura de sud a parcelei, printr-o suprafață de 20 x 4 m, extinsă ulterior cu alte două suprafețe. Suprafața cercetată a identificat pe limita sudică a parcelei, un zid care ar corespunde incintei conventului  și dezvelite fundațiile unei construcții cu două încăperi de 5 și 6 m. Între cele două încăperi era amplasat un canal cu dimensiunile de 1,4 x 3 m care avea pereții placați cu cărămidă, cu bolți păstrate parțial, aparținând  instalației de încălzire de care dispunea clădirea. Categoria cea mai valoroasă a inventarului recuperat o formează piesele de pietrărie provenind de la ancadramente,  muluri de ferestre, arce și nervuri de bolți, specif ice sfârșitului sec. XV.

Cuvinte cheie: Bistrița, evul mediu, conventul dominican, ordinele mendiante, inventar arheologic.

Le Couvent Dominicain de Bistrița. Contributions archéologiques

Résumé

Le bâtiment qui abrite depuis presque  trois siècles le foyer pour personnes âgées est la seule partie conservée de l’ancien couvent dominicain. Les documents mentionnent la f inalisation du réfectoire en 1487 et les portails en pierre conservés au rez-de-chaussée et à l’étage du cops maintenu sur la côte ouest du complexe datent de cette période. L’adoption de la Reforme religieuse durant le XVIe siècle a provoqué l’abandon du cloître qui connaît la ruine, puis la destruction pendant les incen- dies de 1680 et de 1758. Les fouilles archéologiques occasionnées par les travaux de rénovations de 2011 se sont concentrés dans une première phase sur les vestiges mises en lumière par la réparation des égouts, travaux qui ont croisé une série des tombeaux situés aux alentours des fondations du bâtiment actuel. Pour vérif ier la position des sépulcres, on a ouvert trois casettes qui coupaient deux murs perpendiculaires sur la face longitudinale  du bâtiment, considérés comme fondations du portique situé de ce côté du couvent. Pour établir le plan du couvent, la recherche archéologique a été étendue vers le sud de la parcelle, sur une surface de 20 x 4 m, rallongée ultérieurement. À l’orée du sud de la parcelle, les recherches ont identif ié un mur qui correspondrait à l’enceinte du convent et on a découvert les fondations  d’une construction à deux pièces de 5 et 6 m. Les deux pièces étaient séparées par un fossé de 1,4 x 3 m en briques avec des voûtes partialement  conservées, appartenant au système de chauffage de l’immeuble. La catégorie la plus précieuse de l’inventaire récupéré est constituée par les restes de la pierreriesੈ: des encadrements,  des moulures des fenêtres, les arcs et les nervures des voûtes, spécif iques à la f in du XV e siècle.

Mots-Clés: Bistrița, Moyen Âge, couvent dominicain, ordres mendiants, inventaire archéolo – gique.

.


Dr. Alexandru ȘTEFAN

Struțul cu potcoavă în cioc în sigiliile medievale ale orașului Bistrița: originile unui simbol heraldic

Rezumat

Heraldica medievală a orașului Bistrița integrează – într-un mod cu totul aparte, în comparație cu alte comunități urbane din Transilvania – însemne aflate în directă legătură cu dinastia regală angevină a Ungariei. Pornind de la evaluarea izvoarelor istorice care înregistrează  și consemnează aceste atribute specifice, deopotrivă documentare  (textuale) și sigilograf ice (iconograf ice), lucrarea de față urmărește două obiective principale: (1) să determine o cronologie mai rafinată a întrebuințării sigiliilor urbane ale Bistriței, până în jurul anului 1540, în raport cu istoriograf ia de referință a subiectului; (2) să argumenteze  noi ipoteze privitoare la felul în care Bistrița a asumat iconograf ia primului său sigiliu urban, respectiv modalitatea prin care struțul încoronat și cu potcoavă în cioc a ajuns să fie considerat principalul simbol de identitate comunitară a acestui oraș medieval transilvănean.

Cuvinte cheie: documente urbane, sigilografie, stemă, dinastia angevină, Transilvania medievală.

The Ostrich with a Horseshoe in its Beak in the Medieval Seals of the Town of Bistrița: the Origins of a Heraldic Symbol

Abstract

The medieval heraldry of the town of Bistrița incorporates – in a very peculiar way when compared to other urban communities in Transylvania – symbols directly related to the Angevine royal dynasty of Hungary. Starting from the examination of the historical sources that record and use these specif ic attributes, both documentary (textual) and sigillographic (iconographic), the present paper pursues two main objectives: (1) to determine a more accurate chronology of the use of Bistrița’s urban seals, until around 1540, in relation to the relevant historiography of the subject; (2) to argue new hypotheses regarding the way Bistrița assumed the iconography of its first urban seal, particularly the way in which the crowned ostrich with a horseshoe in its beak came to be considered the main symbol of collective identity of this medieval Transylvanian town.

Keywords: urban charters, sigillography, coat of arms, Angevine dynasty, medieval Transylvania.

 


Mihai KOVÁCS

Observații privind relațiile dintre curtea episcopului de la Alba Iulia și districtul Bistrița în jurul anului 1500

Rezumat

Articolul de față propune o reconstituire a legăturilor complexe dintre episcopatul latin al Transilvaniei și elita districtului Bistrița în jumătatea de secol din jurul anului 1500, prin analiza unor surse inedite, prea puțin valorificate în cercetările precedente de istorie ecleziastică. Materialul investigat relevă o colaborare instituțională normală, reciproc avantajoasă, în diverse chestiuni, precum hirotonirea preoților, consacrarea spațiilor liturgice, confirmarea parohilor, colectarea taxelor datorate bisericii, întărirea testamentelor, soluționarea disputelor ce intrau sub incidența dreptului canonic, apărarea hotarelor regatului sau gestionarea relațiilor cu alți actori politici. Pe de altă parte, încercările episcopilor de a nesocoti dreptul de patronat al comunităților  bistrițene sau de a înăspri regimul fiscal au întâmpinat o rezistență hotărâtă, susținută adesea și de ceilalți membri ai „universității spirituale” săsești. Totuși,  aceste conflicte, care au reprezentat o constantă a Evului Mediu transilvănean, nu s-au agravat în perioada studiată și nu păreau să indice triumful iminent al Reformei în districtul Bistrița.

Cuvinte cheie: Autoritate episcopală, district, decanat, parohie, drept de patronat.

 

Observations Concerning the Relationship Between the Episcopal Court of Alba Iulia and the Bistrița District Around 1500

Abstract

The present paper focuses on the complex ties between the episcopal court of Alba Iulia and the elite of the Bistrița district in the half of century around 1500, based on several unpublished sources, rarely used by previous scholarship. These records highlight a collaboration between the episcopate and the local elite in various aspects, such as the ordination of priests, consecration of liturgical spaces, conf irmation of parish priests, collection of church taxes, reinforcement  of wills, resolution of disputes under canon law, defense of the kingdom boundaries, and management of relations with other political actors. On the other hand, attempts by the bishops to disregard the right of patronage owned by local communities or to increase the taxation were met with f irm resistance, often sup- ported by other members of the Saxon “spiritual university”. However, these conflicts, which were rather often in medieval Transylvania, did not worsen during the analyzed period and did not seem to indicate the imminent triumph of the Reformation in the Bistrița district.

Keywords: Episcopal authority, district, deanery, parish, right of patronage.

.


Dr. Adrian ONOFREIU

Considerații referitoare la structuri administrativ și documentele create în a doua jumătate a secolului XIX: Congregația comitatului Bistrița-Năsăud

Rezumat

Autorul semnalează un set de documente inedite create de instituția administrativă a comitatului Bistrița-Năsăud.  Sumarele considerații introductive, ca și textul unuia din aceste documente au scopul de a focaliza cercetarea istorică asupra conținutului și a stimula valorificarea lor, pentru întreaga perioada din care s-au păstrat.

Cuvinte cheie: dualism, comitat, Bistrița-Năsăud, administrație, statut, lege, secol XIX.

Observations regarding administrative institutions and documents created in the second half of the 19th century: Bistrița-Năsăud County Congregation

Abstract

The author highlights a set of unique documents created by the administrative institution of Bistrița-Năsăud County. The brief preliminary observations, as well as the text of one of these documents, aim to focus historical research on their content and stimulate their utilization for the entire period during which they have been preserved.

Keywords: dualism, county, Bistrita-Năsăud, administration, statute, law, 19th century.

 


Petre DIN

Condiția de medic militar a lui Raul Dona în timpul Primului Război Mondial

Rezumat

Raul Dona este reprezentantul intelectualității române care în contextul desfășurării Primului Război Mondial s-a alăturat eforturilor militare ale României de realizare a idealului național ce urmăreau înfăptuirea României Mari. Așa cum rezultă din memoriile sale, Raul Dona nu semnif ică doar ipostaza medicului militar devotat serviciului sanitar, ci și cea de soț și tată ce vizează protejarea familiei de dif icultățile războiului. Jurnalul său este o diagnoză a societății românești în care autorul reliefează evenimente ale războiului, dar și ale vieții cotidiene cu dezamăgirile și bucuriile ei. Însemnările lui Raul Dona denotă dezorganizarea, corupția și lipsa solidarității colective în jurul idealului național. Critica sa acidă relevă neîncrederea  în administrația românească în strategia și alianțele politice asumate de factorii politici români, factori care au condus la situația politică și militară decepționată în anul 1917. Observator atent al acelor evenimente, autorul exprimă nu numai fascinația pentru timpul parcurs de societatea românească, dar și dimensiunile  sacrif iciilor și privațiunilor care au însoțit acest proces.

Cuvinte cheie: Raul Dona, Primul Război Mondial, 1917, România, medic militar.

Raul Dona as a military doctor during the first world war

Abstract

Raul Dona is the representative of the Romanian intellectuals who, in the context of the First World War, joined Romania’s military efforts to fulf il the national ideal aiming to achieve Greater Romania. As it results from his memoirs, Raul Dona symbolizes both the position of the military doctor devoted to the health service and of the husband and father willing to protect his family from the diff iculties of the war. His diary is a diagnosis of the Romanian society in which the author highlights events of the war as well as of everyday life with its joys and disappointments. Raul Dona’s notes denote disorganization, corruption and lack of collective solidarity regarding the national ideal. His sharp criticism reveals the distrust in the Romanian administration, in the strategy and alliances assumed by the Romanian political factors which led to the disappointing political and military situation in 1917. A careful observer of those events, the author expresses both the fascination for the time spent by the Romanian society and the dimensions of the sacrif ices and deprivations which accompanied this process.

Keywords: Raul Dona, First World War, 1917, Romanian, military doctor.


Ștefania Maria GHIȘA
Livia – Ioana POTOP

Cronică de conferință. Conferința internațională „Bistrița în Evul Mediu. Momente și semnificații din transformările unei vetre urbane ardelene” (Bistrița, 2–5 noiembrie 2023)

Rezumat

Acest articol nu are rezumat!

Conference chronicle. International conference “Bistrița in the Middle Ages. Moments and Significance from the Transformations of a Transylvanian Urban Heart” (Bistrița, November 2–5, 2023)